Bridges on the Danube in Budapest / Hidak a Dunán Budapesten

There are 9 bridges in Budapest on the River Danube: 7 for normal transport, 2 for railway transport. In 1945. all the bridges of Budapest were blown up by the German troops during their retreat to the Buda side.
Budapesten 9 híd van a Dunán: 7 a normál tömegközlekedésre, 2 a vasúti közlekedésre. 1945-ben a a német csapatok a budai oldalra való visszavonulásuk során az összes budapesti hidat felrobbantották.

The North Rail Bridge was rebuilt in 1955. How to get there: M3 to Újpest. What is there: nothing to mention. Az Északi összekötő vasúti hidat 1955-ben építették újjá. Hogyan juthattok oda: M3-as Újpest  megállóig. Mi van ott: semmi említésre méltó.

The Árpád Bridge was built in 1939., it is the longest bridge of Budapest. The Romans had already built a bridge here that connected Aquincum with the fortress on the other side. It connects the Margaret island on one side with Buda and Pest. Árpád was the leader of the Hungarians in the 9th century, who first arrived in the Carpathian Basin. How to get there: M3 to Árpád híd. What is there: you can go from here to the Island festival in August (concerts). On the Buda side is Aquincum (ancient Roman city ruins)
Az Árpád híd 1939-ben épült, Budapest leghosszabb hídja. Helyén már a rómaiak is létesítettek hidat, amely összekötötte Aquincumot a túloldali erőddel. Ez a híd köti össze a Margit szigetet az egyik oldalán Budával és Pesttel. Árpád a vezére volt a honfoglaló magyaroknak, akik először érkeztek a Kárpát-medencébe. Hogyan juthattok oda: M3-as Árpád híd  megállóig. Mi van ott: innen mehettek a sziget fesztiválra Augusztusban. A budai oldalon Aquincum (Ókori római város maradványai)

The Margaret Bridge is my favourite one, it connects the Margaret island on the other side with Buda and Pest. It was designed in 1870s by the French engineer Emile Gouin, and decorative statues were designed by a French architect. That is why it is similar to the bridges on Seine. It was the second permanent bridge in Budapest after Chain Bridge. How to get there: Tram 4/6 to Jászai Mari square. What is there: besides the Margaret island, on the Buda side the Margit avenue and on the Pest side the Szt István Avenue.
A Margit híd a kedvencem, összeköti a Margit-szigetet annak másik oldalán Budával és Pesttel. Az 1870-es években a francia mérnök Emile Gouin tervezte, és a díszítő szobrokat is egy francia építész csinálta. Ezért hasonlít a Szajnán levő hidakra. Ez volt a második állandó híd Budapesten a Lánchíd után. Hogyan juthattok oda: 4/6-os villamos Jászai Mari térre. Mi van ott: a Margit szigeten kívül a budai oldalon a Margit krt a Pesti oldalon a Szt István krt.  

The Chain Bridge is the most famous and most beautiful one. It was the first permanent bridge across the Danube.  It was opened in 1849. and designed by the English engineer William Clark, after István Széchenyi’s initiative. Later the lion statues were erected on both ends. According to the legend they do not have tongues and the sculptor was disappointed so much that he had forgotten it that he jumped into the Danube in shame. It was rebuilt after the World War II on its 100th anniversary. How to get there: Bus 16/105 to Clark Ádám square or to Szechenyi Square (former Roosevelt Square). Tram 2 to Széchenyi Square. What is there: On the Buda side the funicular up to the Castle district. On the Pest side the Gresham Palace, the Danube Corso, the Vörösmarty Square and in the nearby the Basilica.
A Lánchíd a leghíresebb és legszebb. Ez volt az első állandó híd a Dunán, 1849-ben nyitották meg, és William Clark angol mérnök tervezte Széchenyi István kezdeményezésére. Később állították fel az oroszlán szobrokat mindkét végén. A legenda szerint nincsen nyelvük, és a szobrász annyira csalódott volt, hogy elfelejtette, hogy a szégyenében a Dunába ugrott. A második világháború után az építésének 100. évfordulóján építették újjá. Hogyan juthattok oda: 16/105-ös busz Clark Ádám térre vagy Széchenyi térre (korábban Roosevelt tér). 2-es villamos Széchenyi térre Mi van ott: a Margit szigeten kívül a budai oldalon a Margit krt a Pesti oldalon a Szt István krt. A Budai oldalon a fogaskerekű fel a várnegyedbe. A Pesti oldalon a Gresham Palota, Dunakorzó, Vörösmarty tér és nem messze a Bazilika. 

The Elisabeth Bridge was named after Sissi, who was assassinated at the time of the construction in Geneve. It was the world’s longest suspension bridge, the record was held until 1926. It was rebuilt the last, in the 1960s, after the II. ww. How to get there: Busses like 5, 8E, 7, 108, 110, 112 to Döbrentei Square or Március 15 Square. Trams like 2, 19, 41, 56. What is there: On the Buda side the St Gellert statue & the Rudas Bath. On the Pest side the Inner city with a lot of shops and the famous Váci street.
Az Erzsébet hid nevét az időközben Genfben merénylet áldozatául esett Sissiről kapta. Ez volt a világ leghosszabb függőhídja, ezt a rekordot 1926-ig tartotta. Ez volt az utolsó, amit a II. világháború után újjáépítettek az 1960-as években. Hogyan juthattok oda: Buszok pl 5, 8E, 7, 108, 110, 112 a Döbrentei térre vagy Márc 15 térre. Villamosok pl 2, 19, 41, 56. Mi van ott: a Budai oldalon a Szt Gellért szobor és a Rudas fürdő. A Pesti oldalon a Belváros rengeteg üzlettel és a híres Váci utca.  

The Liberty Bridge was built for the Millenary celebrations in 1896. It was originally called Franz Joseph Bridge. It suffered the least damage in the WW II that is why it was the 1st one to be rebuilt. On the top of it are statues of mythical Turul birds – the ones that had led the Hungarians to the Carpathian basin. How to get there: M3 to Fővám Square or M4 to Gellért Square. What is there: On the Buda side Gellért Hotel & Spa and Gellért hill Cave. On the Pest side the Market Hall.
A Szabadság híd 1896-ban épült a millenniumi ünnepségekre. Eredetileg Ferenc József hídnak hívták. A második világháborúban ez szenvedte a legkevesebb kárt, ezért volt ez az első, amelyet újjáépítettek. A tetején a legendás turul madarak szobrai –ezek vezették a magyarokat a Kárpát-medencébe. Hogyan juthattok oda: M3 a fővám térre vagy M4 a Gellért térre. Mi van ott: a Budai oldalon a Gellért Hotel és a Sziklamúzeum. A Pesti oldalon a Vásárcsarnok.  

The Petőfi Bridge was built in the 1930s, rebuilt in the 1950s. Sándor Petőfi was one of the most famous poets in Hungary. How to get there: Busses and trams to Boraros Square. What is there: not much to mention, in the nearby the Museum of Applied Arts.
A Petőfi hidat az 1930-as években építették, az 1950-es években építették újjá. Petőfi Sándor Magyarország egyik leghíresebb költője volt. Hogyan juthattok oda: buszokkal és villamosokkal a Boráros térre. Mi van ott: nem sok érdemleges, nem messze van az Iparművészeti Múzeum.

The Rákóczi Bridge is the southernmost and newest public bridge. How to get there: eg. by Tram 2. What is there: On Pest end is National Theatre and the Palace of Arts.
A Rákóczi-híd a legdélebbi és legújabb közhíd. Hogyan juthattok oda: pl 2-es villamossal.. Mi van ott: Pesti végén van a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája.

The Southern Rail Bridge is another rail bridge right next to the Rákóczi bridge. A Déli összekötő vasúti híd egy másik vasúti forgalomnak épített híd, közvetlenül a Rákóczi híd mellett.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.