Chichen Itza and the Mayans in Mexico / Chichen Itza és a maják Mexikóban

While I was on holiday in Mexico I went on an excursion to – among others – Chichen Itza to see the Mayan ruins including the Temple of Kukulcan. I wrote about what I did during my holiday here too:
Mexikó mentem nemrég nyaralni és elmentem – többek között – egy kirándulásra a Chichen Itzához, hogy megnézzem a maja romokat, beleértve a Kukulkán templomot is. Irtam arról miket csináltam Mexikóban itt:

Nov 19_066_Chichen Itza_Fotor.jpgIt started with visiting an ’original’ Mayan village (yeah, maybe the ancestors were mayans), where we could see a ceremony (maybe for asking the Gods to protect us, I don’t know), we could see how they live and how they used to write (with symbols). I liked it, it was not something I can see in Europe anywhere anytime.
Először egy “eredeti” maja falut látogattunk meg (igen, lehet hogy a maják leszármazottai ők), ahol egy maja ceremónián vettünk részt (talán az istenek áldását kérték ránk, nem tudom), láthattuk hogyan élnek és hogyan írtak régen (szimbólumokkal). Tetszett, nem láthatok ilyet Európában akárhol és akármikor.

The Pyramid is named one of the New Seven Wonders of the World, it can be found on the Yucatan penninsula about 1 hour drive from Playa del Carmen. It is more than 1100 years old, Chitczen Itza was an important Mayan territory and its peak season was 10-13. centuries.
This whole Mayan cultur was so interesting and so brutal, we could hear about the Mayans a lot of interesting facts. Well well, the Apocalypto by Mel Gibson is not a fiction at all.
A piramis a világ hét új csodáinak egyike, a Yucatán félszigeten található, körülbelül egy órás autóútra a Playa del Carmen-től. Több mint 1100 éves, Chitczen Itza fontos maja terület volt, virágkorát 10-13 sz élte.
Ez az egész maja kultúra annyira érdekes és olyan brutális volt, rengeteg érdekes történetet hallottunk a majákról. Hát igen, Mel Gibson Apocalypto filmje nem egy fikció.

There are 365 steps (This equals the number of days in a Maya calendar and today’s calendar too) leading up to the Pyramid, but unfortunately you can’t go up anymore. Clap your hands at the base of the stairs, and an echo will ring through the air. It sounds like the song of a ghostly flock of birds. The chirp was believed to be the voice of the god.
365 lépcső vezet fel a tetejére (Ez megegyezik a Maya naptár és a mai naptár napjainak számával), ám sajnos nem lehet felmenni. Tapsoljatok a lépcső alján és egy visszhangot hallhattok, ami olyan, mintha kísérteties madarak éneke lenne. Úgy gondolták anno, hogy ez a csiripelés az isten hangja.

 The Mayans were into astronomy much, here is an observatory too, from where they could observe the changes in the sky. The ball court is not like the one at Coba, where they played football and the winner group was sacrificed afterwards. I wrote about it here: Coba But probably even if it doesn’t look like the ball court in Coba, the sacrifice part was valid here too.
A maják nagyon értettek a csillagászathoz, van itt egy csillagvizsgáló is, ahonnan az égbolt változásait figyelték. A labdajáték pálya nem olyan, mint ahol Coba-n fociztak, amikoris a győztes csapatot feláldozták utána. Itt írtam róla: Coba De valószínűleg, még hanem is úgy néz ki pontosan, mint a coba-i labdapálya, ide is érvényes volt a feláldozták rész.

The excursion went further to the Ik Il Cenote – cenote means freshwater cave – where we had the opportuinty to eat and swim. Of course I cliff dived into the cenote, awesome…😊
A kirándulás tovább folytatódott az Ik Il Cenote-hoz – édesvízi barlangot jelentett – ahol volt alkalmunk enni és úszni. Természetesen a szikláról beleugrottam a cenote-ba, tök jóvolt … 😊

 I love Mexico, I wish I went back there. On this Friday I will get to know their decision where I will work in the winter and I cross my fingers for Playa del Carmen… Wish me luck!
Szeretem Mexikót, bárcsak visszamehetnék oda. Ezen a pénteken tudom meg a cégem döntését, hol fogok télen dolgozni. Bízom benne, hogy Playa del Carmen-t kapom… Szorítsatok!

Vicky

In loving memory of my dad, who passed away on Monday morning. Maybe with the time it gets to my mind he is gone because I still can’t realize it…I still think it is just a bad dream… Apukám emlékére, aki hétfőn hagyott itt bennünket. Talán idővel, tudatosul, hogy elment, mert még mindig nem vagyok képes felfogni …még mindig azt gondolom, hogy ez csak egy rossz álom…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.