The Old Town of Jerusalem / Jeruzsálem óvárosa

I am not here to talk about the history of the Old Town of Jerusalem, you can go to Google and check on it. I just would like to show you what I saw some days ago because it is worth of a visit.
Nem azért vagyok itt, hogy Jeruzsálem Óvárosának történelméről beszéljek, arra ott van a Google, egyszerűen beírjátok a keresőbe. Én meg szeretném megmutatni, mit láttam néhány nappal ezelőtt, mert megéri elmenni oda..
map Jeru

The Old Town consists of 4 Quarters / Az Óváros 4 negyedből áll:

Muslim, Christian, Jewis and Armenian / Muszlim, Keresztény, Zsidó és Örmény

In the Muslim Quarter you can find the market (souk) in the small cobbled streets. It is where you will be lost for sure because the streets are very similar. If you want to eat somewhere in the Old Town this is the place, there are a lot of good and cheap restaurants.
A Muszlim negyedben található a piac (souk) a kis macskaköves utcákon. Ez az, ahol biztosan elvesztek, mert az utcák nagyon hasonlítanak egymásra. Ha valahol az óvárosban szeretnétek enni, ez az a hely, ahol sok jó és olcsó éttermet találtok.

 

On the border of the Jewish and Muslim Quarters runs the Via Dolorosa (The Way of Suffering), the Road where Christ was bringing the Cross up to the Golgota where he was crucified.
A Zsidó és Muszlim negyedek határán fut a Via Dolorosa (Szenvedés Útja), Jézus ezen az úton vitte fel a keresztet a Golgotára, ahol keresztre feszítették.

 

There are 14 stations on the Via Dolorosa and it ends in the Church of the Holy Sepulchre, where you can find the Tomb of Christ. This is the holiest site for the Catholics. About the different stations you can read here:  https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa.  Easter is coming, I can imagine (or rather don’t want to imagine) what celebration here might take place (believers beating themselves, bringing heavy crosses…etc)

The Christian Quarter contains besides the Church of the Holy Sepulchre even more churches and narrow streets.
A Via Dolorosa 14 stációból áll és a Szent Sír templomában végződik, ahol Krisztus sírját találjátok. Ez a katolikusok legszentebb helye. A különböző stációkról itt olvashattok: https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa. Közeledik a Húsvét, el tudom képzelni (vagy inkább nem is akarom elképzelni), hogy milyen ünneplésre kerülhet sor akkor (a hívők, akik ostorozzák magukat, nehéz kereszteket cipelnek… stb.)

A Keresztény Negyedben ezen a templomon kívül még több templomot és szűk utcákat lehet találni.

 

The Jewis Quarter is the most exciting because here you can find the Wailing wall (Kotel), the holiest place in the Jewish faith. It is an ancient remaining wall of the Second Jewish Temple from the 6th century BC. The name ’Wailing wall’referrs to the practice of Jews weeping over the destructionof the temple. There are 2 parts at the Wall, one section for the men and another one for the women (the latter of course smaller than the first one..). You can write down on a piece of paper your wishes and put the paper into a crack of the Wall. The wishes are said to come true 🙂  No worries if you forgot to put your notes into the crack or without wisiting Jerusalem you want to place your wish on a piece of paper into the Wall: In this modern world it is possible to send your notes per email , fax, text messages, which will be printed out and put into the cracks by the ones who work there… strange.
A Zsidó negyed a legizgalmasabb, mert itt találjátok a zsidók legszentebb helyét a Siratófalat. Ez a második zsidó templom ősi maradványa az i.e. VI. századból. A “Siratófal” elnevezés abból ered, hogy a zsidók e falnál imádkozva gyászolják a templom lerombolását. A falnál két rész van, egy rész a férfiak számára és egy másik a nők számára (az utóbbi persze kisebb az előzőnél). Leírhatjátok egy papírdarabra a kívánságaitokat és a papírt a Fal egy repedésébe tehetitek. A kívánságok valóra válhatnak 🙂  Nem kell aggódnotok, ha elfelejtettétek volna a papírt a repedésbe helyezni, vagy anélkül szeretnétek kívánni, hogy Jeruzsálemet felkerestétek volna: ebben a modern világban el lehet elküldeni a kívánságaitokat e-mailben, faxon, sms-ben, amelyeket kinyomtatnak és az ott dolgozók a repedésekbe teszik … fura, mi?!

 

On the Temple Mount can be found the Dome of the Rock and the Al–Aqsa Mosque, the most important and holiest sites for the Muslims. We didn’t go there because it was said to be closed when we arrived to the Wailing Wall. We didn’t get disappointed, the solution was to go up to the Mount of Olives (the name comes from the many Olive trees once being here) and from above we could see not only the Temple Mount but the Jewish Cemetery too.  According to the Jewish faith the Last Judgement will start under the Mount of Olives, that is why the Jews started the cemetery here  3000 years ago… This is the oldest Jewish cemetery in the World. I don’t know the customs in the Jewish faith regarding visiting the cemetery (I am Calvinist), it was strange for me that we saw absolutely nobody visiting it during the 2 days we were in Jerusalem. There is no flower for the dead only stones on the tombs. I must read about the Jewish religion more in the future.
A Templom-hegyen áll a Sziklamecset és az Al-Aksza-mecset, amely a legfontosabb és legszentebb hely a muszlimoknak. Nem mentünk fel oda, mert azt mondták, hogy zárva van, amikor megérkeztünk a Siratófalhoz. Nem estünk kétségbe, a megoldás az volt, hogy felmentünk Olajfák hegyére (az olajfaligetekről kapta a nevét, amelyek a múltban itt voltak), és felülről nemcsak a Templom hegyet láthattuk, hanem a Zsidó temetőt is. A zsidó hit szerint az Utolsó Ítélet az Olajfák hegye alatt fog kezdődni, ezért a zsidók 3000 évvel ezelőtt kezdték építeni a temetőt. Ez a Föld legrégebbi zsidó temetője. Nem ismerem a zsidó vallás szokásait jól a temetők látogatásával kapcsolatban (én református vagyok), de különös volt számomra, hogy senkit de senkit nem láttunk bent azalatt a 2 nap alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodtunk. A halottak számára nincs virág, ők köveket tesznek a sírokra. A jövőben többet kell olvasnom a zsidó vallásról.

 

On the way back to the Old Town we stopped at the Getsemane Garden. It is where Jesus slept the night befoe his crucifiction, Judas betrayed Christ with a kiss here and after that it is said he hanged himself here. Some Olive trees here are more than 2000 years old. In the Garden is the Church of all Nations (Church of the Agony), it is where Jesus was praying before his arrest.
Az óváros felé vezető úton megálltunk a Getsemáné kertben. Itt töltötte Jézus az  utolsó éjszakáját, mielőtt keresztre feszítették, Júdás itt árulta el egy csókkal Krisztust, és azután a legenda szerint itt akasztotta fel magát. Néhány olajfa több, mint 2000 éves. A kert végében van a Nemzetek Temploma, ahol Jézus az elfogása előtt imádkozott.

 

The last Quarter in the Old Town we saw was the Armenian Quarter, it is the smallest one. The Armenians are Orthodox catholics. Some very cute streets with beautiful buildings and churches you can find here.
Az Óváros utolsó negyede, amit láttunk az Örmény negyed volt, ez a legkisebb. Az örmények ortodox katolikusok. Itt vannak nagyon aranyos utcák, gyönyörű épületekkel és templomokkal.

 

I can’t believe I was in Jerusalem and I was walking in the ancient streets where Jesus – according to the legends – walked. I can’t believe I saw the Wailing wall and I adored the majestic Al-Aksa Mosque from far. Although I am not religious I respect the different faiths and believers and I feel extremely lucky to see Jerusalem. Such a complex city with so many different people is amazing. Yes, please let’s not talk about ’Why there is no peace in Jerusalem’, why there are soldiers bringing uzis on their shoulders on the public bus and in the streets, why there is warning on each Consulate’s websites about being cautious in Jerusalem and such topics. It is not that website where I will write my opinion or write about World peace. It is a travel & photo blog. I simply adored this multicultural city, the rich history, the beautiful buildings…

I read it somewhere that one day is enough to discover the Old Town. I guess it is not, we spent there a whole day and we could have spent a week and see every day something new.

Nem tudom elhinni, hogy voltam Jeruzsálemben, és az ősi utcákon jártam, ahol Jézus is – a legendák szerint – sétált. Nem tudom elhinni, hogy láttam a Siratófalat és messziről megcsodáltam az Al-Aksa mecsetet. Igaz nem vagyok vallásos,de tisztelem a különböző hiteket és hívőket, és rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy láttam Jeruzsálemet. Olyan komplex összetett ez a város, ahol olyan sok különböző ember van, csodálatos. Igen, légyszi itt ne beszéljünk arról “Miért nincs béke Jeruzsálemben?”, miért vannak katonák, akik karabélyt cipelnek a vállukon a buszon és az utcákon, miért van figyelmeztetés minden egyes Konzulátus honlapján, hogy óvatos legyen az ember Jeruzsálemben és hasonló témákról. Nem ez az a weboldal, ahol a véleményemet fogom közölni, vagy a világbékéről írni. Ez egy utazási és fotó blog. Egyszerűen imádtam ezt a multikulturális várost, a gazdag történelmet, a gyönyörű épületeket …

Olvastam valahol, hogy egy nap elegendő az óváros felfedezésére. Én nem hiszem, mi egy napot töltöttünk ott és szerintem, ha egy hetet töltöttünk volna még akkor is minden nap láttunk volna valami újat.

How we got from Tel AViv to Jerusalem you can read in my previous post:
Hogyan jutottunk el Jeruzsálembe Tel Avivból az előző bejegyzésemben olvashatjátok: Israel travel – useful infos / Izraeli utazás – hasznos infók

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.