West Crete / Nyugat-Kréta

I have spent a lot of time in Greece and 2 seasons in Crete. My friends ask me what they should visit in Crete? I always ask back where will they be? East or West? If you are staying in the West don’t go to the palm Beach of Vai to the East because you will be driving for 5 hours. Indeed, if you booked a hotel in the East don’t expect to be in Elafonissi in less than 4-5 hours…
Rengeteg időt töltöttem Görögországban és 2 szezont Krétán. A barátaim sokszor kérdezik, mit kellene meglátogatniuk Krétán? Ilyenkor mindig megkérdezem, hol lesznek? Keleten vagy Nyugaton? Ha nyugaton vagytok, ne menjetek keletre Vai pálmastrandjára, mert az kb 5 órás út. Ha pedig egy keleti szállodában vagytok, ne számitsatok kevesebbre, mint 4-5 óra autókázás Elafonissi-hez…

Arkadi_02 fot

Aug.28_098

Aug.30_002

I stayed for a short time in the East but spent 2 summers in the West, I got to know this part of the island very well. Here are the most interesting/beautiful sights to see, things to do if you want to visit West Crete:
Keleten rövid ideig tartózkodtam, de Nyugaton 2 nyarat is töltöttem, jól megismertem a sziget ezen felét. Itt vannak a legérdekesebb / leggyönyörűbb látnivalók, amiket megnézhettek, ha Nyugat Kréta iránt érdeklődtök:
AD7ED486-BD4E-4769-AB69-52AE98F203DB

 

 

The 2 most important cities are Rethymnon and Chania. A 2 legfontosabb város Rethymnon és Chania.
I loved Rethymnon, the long sandy beach, the Old Town, the restaurants…everything. It is a great place to stay on your holiday, it is in the center of West Crete, you can reach from here all the sights in this area easily.
Szerettem Rethymnont, a hosszú homokos strandot, az óvárost, az éttermeket … mindent. Nagyszerű hely a nyaraláshoz, nyugat Kréta központjában van, innen könnyen megközelíthető a környék összes látnivalója.

Chania I didn’t get to know much, i don’t know why, it takes only 1 hour drive from Rethymnon. There is a cute harbour, buildings from the Turkish occupation, good restaurants and a small Old Town with narrow streets and shops.
Chania-t nem tudtam nagyon megismerni, nem tudom miért, pedig csak 1 óra autóval Rethymnon-ból. Van egy aranyos kikötő, több épület a török hódoltság korából, jó éttermek és egy kis óváros keskeny utcákkal és üzletekkel.

Not far from Chania is the Seitan Limania (Satan’s Harbour), a unique beach. You can park on the top of the hill and you can walk down there. From above it looks amazing.
Nem messze Chania-tól található a Seitan Limania (a Sátán kikötője), igazán egyedülálló. A domb tetején lehet parkolni és le tudtok sétálni a strandhoz. Felülről csodálatos a kilátás.

Georgiopoulis is 15 minutes away from Rethymnon, a 9 km long sandy beach is there. Not only the beach but the tiny church to which a small pavement into the sea leads is worth a visit. Georgiopoulis 15 percre található Rethymnon városától, egy 9 km hosszú homokos strand van itt. Nemcsak a strand, hanem a pici templom, amihez egy gyalogut vezet a tengerbe is említést érdemel.

 

If I wrote about Georgiopoulis I mention Panormo, not much to see but there is a small beach and a cute little village. Ha irtam Georgiopoulis-ról megemlítem Panormo-t is, nem sok látnivaló van, de van egy kis tengerpart és egy aranyos kis falu itt.

The Blue Lagoon can be found in the West too, I wrote about its beauty here (Ahhh, the Blue Lagoon in Crete ). You can go on an excursion or you can drive there yourself. In Gramvoussa you can find a fortress on the hill and in Balos is the Blue Lagoon, where you can swim in the turquoise blue water. A Kék Lagúna szintén nyugaton helyezkedik el, itt írtam erről a szépségről (Ahh, a krétai Kék Lagúna (Blue Lagoon)). Szervezett kirándulás alkalmával, vagy kocsival is el lehet menni oda. Gramvoussán van egy erőd a dombon, Baloson pedig a Kék lagúna, ahol a türkizkék tengerben lehet úszni.

The Kournas Lake is the biggest freshwater lake on the island. It is surrounded by hills and it changes its colour according to the weather.
A Kournas-tó a sziget legnagyobb édesvizű tava. Dombok veszik körül és az időjárástol függően változik a szine.

 

Elafonissi is in the far Western part of the island, it takes at least 2 hours to go there from Rethymnon thanks to the curvy streets. It is really tiring to go there but if you want to see a beach with pink sand then yes, definitely go there! It is pink because of the corals/shells. The beach has shallow water, you can easily swim there in the water. Elafonissi a sziget nyugati részén található, legalább 2 órát vesz igénybe Rethymnonból oda menni a kanyargós utaknak köszönhetően. Tényleg fárasztó, de ha egy rózsaszín homokos strandot szeretnétek látni, akkor igen, határozottan menjetek el oda! Rózsaszín a színe a korallok / kagylók miatt. A víz sekély, így bátran úszhattok itt.

 

Check in the nearby the Chrisoskalitissa Monastery too. According to the legend one of the steps is made of gold and only the special ones can see it who have true heart. Csekkkoljátok le a közelben a Chrisoskalitissa kolostort is. A legenda szerint az egyik lépcső aranyból van, de csak azok láthatják, akiknek tiszta a szíve.

 

The heart of Crete, the hills, nature you can discover during a jeep safari. It goes through small springs, stops at some nice beaches, you can see olive groves (there are about 30 million olive trees on Crete) and you can see the everyday life in the countryside. Nyugat Kréta belsejét, a hegyeket, a természetet legjobban egy jeep safari kirándulás alatt lehet felfedezni. A jeep-el kis folyókon haladtok keresztül, megálltok néhány szép strandon, olajfaligeteket láthattok (körülbelül 30 millió olajfa van Krétán) és megismerhetitek a vidéki emberek mindennapjait.

 

I have already written about the Samaria Gorge here (Walk the line in the Samaria Gorge in Crete – short way & long way – same same but different ). It is a very difficult hike, takes hours to go through the gorge. The scenery is amazing. Be prepared you will be exhausted after it and you will get terrible muscle pain. After you walk the 16 kilometers you will get to the harbour of Agia Roumeli and from there you go by ship to Chora Sfakion. Both little towns are cute with whitewashed houses. The short version of the Samaria Gorge is backwards, you go from Chora Sfakion to Agia Roumeli and you hike back as long as you want, then you return to Agia Roumeli and go back by ship with the ones who did the long walk.
Irtam már a Szamária szurdokról itt (Séta a Szamária szurdokban – rövid és hosszú verzió – ugyanaz, de mégis más). Ez egy nagyon nehéz túra, órákat vesz igénybe a szurdokon keresztülmenni. A táj csodálatos, de készüljetek fel, hogy utána hullafáradtak lesztek és szörnyű izomlázatok lesz. Miután végiggyalogoljátok a 16 kilométert, eljuttok Agia Roumeli kikötőjébe és onnan hajóval mentek tovább Chora Sfakionba. Mindkét falu aranyos kis fehérre festett házakkal van teli. A Szamária szordok rövid változata visszafelé van, Chora Sfakionból Agia Roumeli-ba mentek hajóval és onnan felfele gyalogoltok addig amig jólesik, majd visszatértek Agia Roumeli-be és hajóval vissza azokkal, akik a hosszú sétát teljesitették.

The Imbros Gorge is also in the nearby. If you think the 16 kilometers are too much, the Imbros is “only” 8 kilometers. Pity I didn’t see it… But for me the Everest was the Samaria, and I promised myself I would not go to another gorge soon. Az Imbros-szoros szintén közel van. Ha a 16 kilométer túlságosan sok, az Imbros ”mindössze” 8 kilométeres. Kár, hogy nem láttam … De számomra az Everest a Szamária volt és megígértem magamnak, hogy manapság nem megyek még egy szurdokba.

Driving to the South from Rethymnon you will go towards the Kourtaliotiko canyon. Amazing view. The gorge is down there, I heard there was a waterfall, I went only to a small church down there.
Déli irányba Rethymnon-ból eljut az ember a Kourtaliotiko-kanyonhoz. Csodálatos a táj. A szurdok lent van, hallottam, hogy van egy vízesés is, én csak egy kis templomig jutottam.

 

Preveli is in the South Western part of Crete. There is a small river flowing into the sea, decorated with palm trees. If you want to go down to the beach there are a lot of steps, I almost died after I came back to the parking from there… You can find here an Orthodox monastery too, there are beautiful icons inside. Preveli Kréta délnyugati részén van. Itt egy kis folyó folyik a tengerbe, ahol pálmafák vannak. Ha a tengerpartra szeretnétek lemenni, az rengeteg lepcső megmászását jelenti, én majdnem meghaltam, mikor onnan lentről visszatértem a parkolóhoz … Van egy ortodox kolostor is a közelben, gyönyörű ikonok vannak a belsejében.

 

Not far from Preveli is the beach of Agios Pavlos, the road there is a bit tricky but on the beach you find almost nobody. There is one single restaurant (hmmm, not the best). Nem messze Prevelitől van Agios Pavlos strandja, az út oda egy kicsit trükkös, de a tengerparton szinte senki sincs. Egyetlen étterem van itt (őszintén szólva nem a legjobb).

The small village Spili is famous for its Lion fountain. It is a Venetian fountain with lion heads. If you drink from the water, forever young will you be.
A kis falu Spili híres az Oroszlános szökőkútjáról. Ez egy velencei szökőkút oroszlánfejekkel. Aki iszik a vízből , örökre fiatal marad.

 

The Arkadi Monastery is max 30 minutes far from Rethymnon. You can go there by car or by the mini trains from Rethymnon and most of the excursions in the area go there too. It was built in the 16th century but its significance and fame it gained when during the Turkish occupation hundreds of Greeks (children and women too) fled to the monastery and instead surrender and fall into the power of the Turks they rather exploded the monastery and died. Arkadi is a symbol of resistance.
Az Arkadi kolostor maximum 30 percre van Rethymnon városától. Autóval vagy Rethymnon-ból mini vonattal lehet oda menni és a legtöbb buszos kirándulás a környékre szintén érinti Arkadit. A 16. században épült, de jelentősége és hírneve akkor keletkezett, amikor a török hódoltság alatt több száz görög (gyermek és nő is) a kolostorba menekült és inkább felrobbantották a kolostort és önmagukat mint, hogy a törökök fogságába kerüljenek. Azóta Arkadi az ellenállás jelképe.

Axos is a small village famous for its Greek folklore nights, where you eat souvlaki, tzatziki, moussaka and Greek salad, you drink raki and ouzo and you dance the sirtaki. Yamas!
Axos egy görög falu, ami híres azt itt tartott görög folklór estjéről, ahol souvlakit, tzatzikit, moussakat és görög salátát ehettek, rakit és ouzot isztok és sirtakit táncoltok. Yamas!

Paleochora is also in the South, there is a nice beach here. Paleochora is délen van, itt van egy szép strand

I loved the beach in Plakias (it is in the South), long sandy beach, the water is shallow and not as windy as in Rethymnon meaning there aren’t so big waves here. The best seafood plate in my life I ate in one of the restaurants here.
Szerettem Plakias tengerpartját (délen van), hosszú homokos a strand, a víz sekély és nem olyan szeles, mint Rethymnon, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan nagy hullámok. Életem legjobb tengergyümölcsei tálát az itteni egyik éttermében ettem.

 

I have found a very good web site about West Crete, here it is: Találtam egy nagyon jó honlapot Nyugat-Krétárol, itt van: https://www.west-crete.com/

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.