Hiking the Seven Rila Lakes – a crazy drive from Sunny Beach, Bulgaria / Túrázás a rilai 7 tó körül Bulgáriában

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” True words from the actress Mae West. Do you do it right? I do my best!
The Numbers of My crazy plan: Driving roughly 860 kilometers from Sunny Beach and back (it took altogether 11 hours), hiking 8 kilometers (ca 5 hours up and down the mountains), seeing the magnificent 7 Rila Lakes, planning for 2-3 weeks, doing it in 1,5 days. I DID IT… It is possible, EVERYTHING is POSSIBLE if you WANT it!

“Csak egyszer élsz, de ha jól csinálod, egyszer elég is.” A színésznő Mae West bölcs szavai. Jól csinálod? En igyekszem!
Az őrült tervem számokban: 860 kilométert vezetni a Napospartról és vissza (összesen 11 óra), 8 kilométer túrázás (kb. 5 óra felfelé és lefelé a Rila-hegységben), megnézni a rilai 7 tavat, 2-3 hétig terveztem, 1,5 nap alatt csináltam meg… Minden lehetséges, ha akarja az ember!
Here is the result / Itt van az eredmény:
Rila Lakes_139

Rila Lakes_031

Rila Lakes_164

What are the Seven Rila Lakes?
It is a group of lakes in the Rila Mountains, they are glacier lakes (I even saw some snow in August here). The lakes are connected with small streams and waterfalls.
The name of each of the Seven Lakes is related to their characteristics. It starts with the Lower Lake (the lowest), then comes the Fish Lake (the shallowest), the Trefoil (it has an irregular shape), the Twin is almost divided into 2 smaller lakes, from where the name comes from. The Kidney (my favourite one), it looks like a kidney 🙂
The Eye (my second favourite), named after its oval shape, it is the deepest circus lake in Bulgaria, ca 37 m. And the seventh is the Tear (the highest), named after its clear water.
Mi is az a rilai 7 tó ?
A rilai 7 tó a Rila-hegységben kis gleccser tavak csoportja (augusztusban még havat is láttam). A tavak kis patakokkal és vízesésekkel kapcsolódnak egymáshoz.
A rájuk legjellemzöbb tulajdonságokról kapták a nevüket. Az Alsó-tóval (Lower Lake) kezdődik (a legalacsonyabban helyezkedik el), majd jön a Hal (Fish Lake) (a legsekélyebb), a Lóhere (Trefoil) (szabálytalan alakja van), az Iker (Twin) majdnem két kisebb tóra oszlik. A Vese (Kidney) (a kedvencem), úgy néz ki, mint egy vese 🙂
A Szem (Eye) (a második kedvencem), melyet ovális alakja miatt neveztek igy, Bulgária egyik legmélyebb tava, kb. 37 m. És a 7-ik a Csepp (Tear) (a legmagasabban helyezkedik el), melyet tiszta vízéről neveztek igy.

Rila Lakes_157THE LAKES
7 Tear 2,535 m
6 Eye 2,440 m
5 Kidney 2,282 m
4 Twin 2,243 m
3 Trefoil 2,216 m
2 Fish Lake  2,184 m
1 Lower Lake 2,095 m

A TAVAK
7 Csepp 2,535 m
6 Szem 2,440 m
5 Vese 2,282 m
4 Iker 2,243 m
3 Lóhere 2,216 m
2 Hal  2,184 m
1 Alsó-tó 2,095 m

Some other numbers I found on the internet, good to know how many kilometers you have to hike:
Rila Lakes station => Kidney – 2,50 km
Kidney => Eye – 0,55 km
Eye => Tear (the peak) – 0,66 km
Tear => Seven lakes hut – 3 km
Seven Lakes hut => Rila Lakes station – 1,80 km
Total distance: 8,45 km

Információ mennyit is kell gyalogolni:
Rila felvonó állomás => Vese – 2,50 km
Vese => Szem – 0,55 km
Szem => Csepp (csúcs) – 0,66 km
Csepp => Hét tó kunyhó (Cedemte Ezera) – 3 km
Hét tó kunyhó => Rila felvonó állomás – 1,80 km
Teljes távolság: 8,45 km
map 1

How did I do it?
Not that easy to plan it from Sunny Beach, I was thinking if I leave on Monday at 19.00 after finishing work, I would arrive there after midnight. Hmmm, another plan needed. So I rather worked half day on my last day-off and took the afternoon off before the event so I could leave at 16.00. Done, after asking permission from my boss to leave the destination.
Hogy is csináltam?
Nem volt olyan könnyü megtervezni, arra gondoltam, hogy, ha hétfőn 19.00-kor munka után elindulok, akkor éjfél után érkeznék oda. Hmmm, egy másik tervre van szükség. Így inkább fél napot dolgoztam a legutóbbi szabadnapomon és már délután 16.00-kor elindulhattam.
Rila Lakes_003
I arrived at around 22.00 in Sapareva Banya (never heard of it, right?). First – and thank God only – excitement: i didn’t find on Google maps the hotel. Nothing. My God, how will I find it. Here nobody speaks English, then sign language I will try. “Dobro utro…Yo, reservation, hotel, HELP, HILFE, where, blagodarja…” 🙂 At a petrol station the guy was so nice he called the Guesthouse and the owner came down for me to pick me up. There are nice people in Bulgaria.
I had read there was always a long line at the chair lift so I left the next day early and I was there at the bottom of it in Panachiste before 8.30.

22.00-körül érkeztem Sapareva Banya-ba (soha nem hallottak róla, igaz?). Első – és hála Istennek egyetlen – izgalom: nem találtam a Google térképen a szállodát. Semmi. Istenem, hogyan fogom megtalálni. Itt senki nem beszél angolul, megpróbálom a jelnyelvet. “Dobro utro … Yo, reservation, hotel, HELP, HILFE, where, blagodarja …” Egy benzinkútnál egy ott dolgozó férfi olyan kedves volt, hogy felhívta a vendégházat és a tulajdonos lejött, hogy megmutassa az utat. Rendes emberek is vannak Bulgáriában.

Olvastam, hogy hosszú a sor felvonónál, ezért másnap korán elindultam és 8.30 előtt Panachiste-ben voltam, ahonnan a felvonó indul.

Rila Lakes_021

Rila Lakes_028
At that time the line is not long at all, so you don’t have to be there let’s say hours earlier to catch the first chair lift when it starts to work. Up 2,5 km by chair lift, the air was fresh there (2,100 m) and I started the hike.
Ilyen korán a sor egyáltalán nem hosszú, tehát nem kell már orákkal elöbb ott lenni, hogy az elsővel fel tudjanak menni. A felvonó 2,5 km hosszu, a levegő már friss 2,100 m-en, ahonnan a túra kezdödik.
Rila Lakes_034

Rila Lakes_035
The way up
Rila Lakes_041
The view over the chair lift

I followed the crowd (I think it was better so). I died 2 times at least the first 30 minutes going up.
Követtem a tömeget (utolag ugy gondolom jobb volt igy). Kétszer haltam meg a fáradtságtol csak az első 30 percben.

Rila Lakes_038
It is not what I expected… 30 minutes passed since I have been hiking

And I cursed the one(s) in different blogs who wrote “moderate hiking”. NO WAY!!! I wanted to give up, I thought ‘ok at least the Kidney Lake I would like to see even if to the 7th Lake I can’t make it’… No, I don’t give up!

After that it became easy so I though ok, not that bad… Haha, I hadn’t know yet what was waiting for me…:)
És átkoztam azokat a beszámolókat, amelyek “közepes nehézségü túrának” írták le. Oh, nem, SEMMIKÉPPEN sem!!! Fel akartam adni, de arra gondoltam, ‘na legalább a Veséig megcsinálom, még ha a 7-ik tóig nem is megy’ … Nem, nem adom fel! Ezután könnyebbé vált.
Rila Lakes_071

Rila Lakes_215
Getting better

To the Kidney the journey was like this: A Veséig az út igy nézett ki:

The Lower LakeAz Alsó-tó,
Rila Lakes_052

at the Fish Lake I saw the religious group, the White Brothers dancing (I thought they would do it only at the end of August. No, they stay there for 1 month and they dance in circles in white dresses).
Hal tónál a Fehér Testvérek táncoltak (egy a vallási csoport, akik augusztusban kb egy hónapig fehér ruhában körökben táncolnak).
Rila Lakes_051

Rila Lakes_066c

The TrefoilLóhere,
Rila Lakes_056

the Twin… az Iker
Rila Lakes_155

Arriving at the Kidney / és végül a Vese.
Rila Lakes_087

Rila Lakes_096

Rila Lakes_114

After the Kidney to the Tear, to the highest Lake: KILLER! Absolutely and definitely not “moderate hiking”.
A Vesétöl a Cseppig, a legmagasabb tóig: GYILKOS! Határozottan és biztosan állithatom, hogy nem “közepes nehézsegü túra”.
Rila Lakes_092

Rila Lakes_116

Rila Lakes_069

Rila Lakes_104

Going up and passing by the EyeFelfelé menve elhaladunk a Szem mellett
Rila Lakes_137

Rila Lakes_127

you reach the highest Lake, the Tear (2,535 m) in ca 1 hour.
és kb. 1 óra alatt elérhetjük a legmagasabb tavat, a Cseppet (2,535 m).
Rila Lakes_159

What you get at the end is AMAZING… Ami a végén vár Rátok, HIHETETLEN. …
Rila Lakes_151

Rila Lakes_142

Rila Lakes_148

OK, so now what is next? Should I go back the same way? YES 😦
I reached the Kidney again and there are 2 ways back, the one I came on and the other one to where the white dancers were. I read on blogs that the latter is more scenic. That was wrong, it is not much more scenic, it is even more difficult! I cursed myself I didn’t choose the original way I came on. It didn’t give me more and definitely if I had come on that way up I would have given it up.
OK, na most mi a következő lépés, hogy megyek vissza? Ugyanazon az uton amin jöttem? IGEN 😦
Újra lejutottam a Veséhez és itt kétfelé ágazik az ut, arra amerröl jöttem és egy másik utra, ahol a Fehér Testvérek táncoltak. Azt olvastam, hogy az utóbbi festőibb. Ez nem igaz, nem csak hogy nem festöibb, de sokkal nehezebb! Átkoztam magam, hogy nem ugyanarra mentem, ahogy ide jöttem. Nem adott többet és biztos vagyok benne, hogy ha ezen az uton jöttem volna fel, feladtam volna. Kövek, sziklák, kicsi utak, amelyeket nehezen lehet követni, bokrok …
Rila Lakes_186

Rila Lakes_197

Rila Lakes_184Stones, cliffs, small roads you lose track on, bushes… I almost fell at least 3 times (my legs were giving up, I was on the verge of my energy). The scenery is nice but not nicer than on the other way and honestly by the time I saw from far the chair lift again I just wanted to reach it, I didn’t care about the scenery.
Többször majdnem elestem (a lábaim kezdték felmondani a szolgálatot, a kifuladás határán voltam). A táj szép, de nem szebb, mint a másik oldalon és őszintén, amikor láttam messziröl a felvonót, csak az volt a célom, hogy elérjem, nem érdekelt a táj.
Rila Lakes_203

I reached the chair lift at last at around 14.30 (It took for me ca. 5,5 hours).
Végül elértem a felvonót 14.30 körül (Kb 5,5 órát vett igénybe).
Rila Lakes_204 I saw on the way going up some poor hikers, I was sorry for them. I was going back on the chair lift in a coma like state.
A lifttel lefelé menve csak bámultam ki a fejemböl, nagyon fáradt voltam.
Rila Lakes_208Ah and now driving back to Sunny Beach, 430 km, I came here in 6 hours, back it took ‘only’ 5 hours…
At the end of the day I called my mum who was worried about  me to be able to do it: ‘But you will drive so long? It is crazy…’ ‘And hiking 8 kilometes? Vikiiii, but you never hike…’ ‘And how will you drive back after hiking so long? You have to stop regularly on the highway…’ Well, mothers…
Na és akkor most vissza kellett vezetnem Napospartra, 430 km, 6 óra volt oda az ut, vissza “csak 5 óra”. A nap végén hívtam Anyukám, aki aggódott , hogy képes leszek-e megtenni ezt az utat: “De ilyen sokáig vezetsz? Ez őrült “… “És 8 kilométeres túra? Vikiii, de Te soha nem turázol… “” És hogyan fogsz visszavezetni a túrázás után? Rendszeresen meg kell állni az autópályán … ” Nos, az anyák már csak ilyenek…

Long story short
It is a DIFFICULT HIKE! Have good sports/hiking shoes. Some were walking there in sandals. Are they crazy???
I read the weather changes fast, on 1st of August it was constantly warm, I was hiking in a t-shirt, my hoodie was on my backpack. But on the chair lift while sitting there for 20 minutes it is windy, take a sweater with you.
Take enough food, enough water, nowhere to buy anything.
The chair lift operates in Summer 8.30 – 18.30, be there early in the morning, the landscape is much more beautiful in morning lights.
There are 2 Panachistes near Sapareva banya (I don’t know how), I was following the GPS, don’t do so, just follow the signs. The signs said 10 kilometers from Sapareva Banya there (I read on the internet 2,5 km…hmmm)
There are a lot of tourists hiking (especially around midday there is a crowd there:)), so it is safe, you will not be lost, the tracks are well beaten, mostly Bulgarians there, everyone I asked spoke English, they asked me where I came from, how I came here…etc They were very nice and curious and shocked by my plan 🙂 I heard some German words…no wonder, Austrians 🙂
A történet röviden
Ez egy NEHEZ TURA! Jó sport / túracipő szukséges. Vannak, akik szandálban mentek. Ezek normálisak?
Az időjárás gyorsan változik azt olvastam, augusztus 1-jén egész nap meleg volt, pólóban mentem, a pulcsim a hátizsákomon volt. De a felvonón 20 percig ülve szeles az idö, vigyetek magatokkal egy pulóvert.
Vigyetek elég ételt és vizet, sehol nem lehet venni semmit.
lift nyáron 8: 30-18: 30 között működik, kora reggel menjetek inkább, a táj sokkal gyönyörűbb reggeli fényben.
Két Panachiste van Sapareva banyánál (nem tudom hogyan), követtem a GPS-t, ne tegyétek, kövessétek a jeleket. A táblák szerint 10 km-re van Sapareva Banyatol (az interneten azt olvastam 2,5 km … hmmm)
Sok turista túrázik itt (főleg dél körül van nagy tömeg :)), biztonságos, nem fogtok elveszni, az utak jól kitaposottak, többnyire bolgárokkal találkoztam, mindenki tudott angolul, kérdezték tőlem honnan jöttem, hogy jöttem ide … stb. Nagyon kedvesek és kíváncsiak voltak és megdöbbentek a tervemen 🙂 Néhány német szót hallottam … még szép, osztrákok 🙂

Rila Lakes_098

At the End

Was it worth of it? For me yes, I challenged myself with it (Life would be boring without challenges), I could manage it, I am proud of myself.
Would I do it again? No, it was a once in a lifetime experience and once it was way more than enough.
I don’t have much muscle pain, it wasn’t like after the Samaria Gorge that I could hardly walk 🙂 Walk the line in the Samaria Gorge in Crete – short way & long way – same same but different 
It was one of the times of my life and I am very very happy I did it 🙂

Konkluzio

Érdemes volt elmenni? Számomra igen, kihivás elé állitottam önmagam (az élet kihívások nélkül unalmas) és teljesitettem, sikerült, büszke vagyok magamra.
Újra megcsinálnám? Nem, egy életre szóló élmény volt és egyszer elég is volt egy egész életre.
Hál Isten nincs izomlázam, nem olyan mint a Szamária szurdok megmászása után, hogy alig tudtam járni 🙂  Séta a Szamária szurdokban – rövid és hosszú verzió – ugyanaz, de mégis más
Nagyon boldog vagyok, hogy láttam a rilai 7 tavat 🙂

Vicky

 

Useful blog posts:
https://travellingbuzz.com/hiking-seven-rila-lakes-in-bulgaria/

http://followthesisters.com/going-to-the-7-rila-lakes-in-useful-tips/

http://flipfloppeople.com/Seven-Rila-Lakes-250

http://bulguides.com/hiking-the-seven-rila-lakes-bulgaria/

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.