12 hours in ISTANBUL – Blue Mosque, Hagia Sophia, Basilica Cistern & Topkapi Palace / 12 óra ISZTAMBULBAN – A Kék mecset, a Hagia Sophia, a Bazilika ciszterna és a Topkapi palota meglátogatása

I have already visited Istanbul from Sunny Beach some years ago, I wrote about it here

Már néhány éve elmentem Isztambulba mialatt Bulgáriában a Naposparton dolgoztam, itt írtam róla => 20 Photos of Istanbul, the Blue Mosque and the Spice Bazaar / 20 fotó Isztambulról – a Kék Mecset és a Fűszer Bazár
Now I went there again. I remembered it had been really tiring, now I relived it. Emlékeztem rá, hogy nagyon fárasztó volt, na most újra átéltem.
3

2

4

1

It started at 22.00 with some excitement for me: I almost missed the bus. The bus stopped at my bus station, I asked if it was the one I was waiting for, the guide said it was in Russian. Ok, there will be another bus coming. I was waiting and waiting and I thought it was time to call the agency to ask what had happened. The agency ordered the bus back for me, the guide had another pick up point for me.
So the journey started, we arrived at the border in the middle of the night, we had to get off, there was a long line of tourists, we had to wait, we got a stamp on our passports, we got on the bus again and at last at around 6.00 a.m. we arrived in Istanbul. First we had breakfast then sightseeing tour.

Izgalmasan kezdődött este 22:00-kor: a busz majdnem elfelejtett felvenni. Megállt egy busz, megkérdeztem ez-e az enyém, az idegenvezető azt mondta ezen oroszok vannak. Oké, lesz egy újabb busz. Vártam és vártam, de egy idő után felhívtam az ügynökséget, hogy megkérdezzem, mi történt. Végül visszarendelték a buszt miattam, az idegenvezetőnek más buszmegálló volt megadva. Na hát így kezdődött az út, az éjszaka közepén érkeztünk a határra, kiszálltunk, sorban álltunk, vártunk, bepecsételték az útlevélbe a vízumot, visszaszálltunk a buszba és végül kb. hajnali 6 órakor megérkeztünk Isztambulba. Először reggeliztünk, majd városnézéssel kezdtünk.

Hippodrome

The ancient Hippodrome was amusement district and center of Byzantine public life and the scene of chariot races. Today, here is a fountain, an Egyptian obelisk, the Serpent Column (the head is broken) and a stone obelisk.

Hippodrom tér

A Hippodrom volt szórakozó negyed és a bizánci közélet központja, a téren folytak a fogathajtó versenyek. Ma itt egy szökőkút, egy egyiptomi obeliszk, egy kígyó oszlop (a fej le van törve sajnos) és egy kő obeliszk áll.

Istanbul_007_Fotor

Istanbul_003

Istanbul_007_Fotorb

Orientation
It is easy to find all the important sights at the Hippodrom Square, the Blue Mosque is there, opposite the Blue Mosque is the Hagia Sophia. Walking towards the Hagia Sophia you pass by the Hamam of Huerrem (I didn’t pay enough attention on it, pity). You come out of the Hagia Sophia and on the right corner is the Basilica Cistern, next to the Hagia Sophia is the Topkapi Palace.

Tájékozódás

Ezek a látnivalók a Hippodrom tér közelében vannak. Itt van a Kék mecset, vele szemben a Hagia Sophia. A Hagia Sophia-ból kijövet jobbra fordulva van a Bazilika Ciszterna, a Hagia Sophia mellett pedig a Topkapi Palota.

Blue Mosque / Kék Mecset

Istanbul_007b
We went to the Blue Mosque first and I heard many interesting stories about the church. The mosque has 6 minarets, but it is not usual, most of the mosques have maximal 4, so why 6? Because 6 in Turkish is similar to gold in Turkish. When the sultan saw the complete building for the first time, he asked the architect where his Golden Mosque was, the architect didn’t understand it because he had built a Mosque with 6 minarets as requested. The architect wasn’t punished for this mistake.

The Great Mosque of Mecca had 6 minarets and a 7th minaret was paid by the Sultan Ahmed I. and gifted to Mecca to make it more superior than the Blue Mosque.

Először a Kék mecsetbe mentünk. A mecsetnek 6 minaretje van, de ez nem jellemző, a mecseteknek maximum 4 minaretjük van, tehát miért 6? Mert törökül a ​​„6” hasonlít az „arany” szóhoz. Amikor a szultán először megtekintette az elkészült épületet, megkérdezte az építésztől, hogy hol van a megrendelt Arany-mecsetje, az építész nem értette miről beszélt a Szultán, ő egy mecsetet épített 6 minarettel. Az építészt életben hagyta a szultán… A mekkai Nagy Mecsetnek 6 minaretje volt. Engesztelés képpen egy 7. minaret építésének a költségeit a Szultán I. Ahmed állta, így magasabb rendűvé vált, mint a Kék mecset a 6 minaretjével.
Istanbul_021

Istanbul_053
Even the Sultan must take a bow in front of Allah, but the architect was afraid to tell it to him or ask him to do so, that is why he did a trick, he put chains hanging down at the entrance so when the sultan came to the Mosque on horse back, he had to bow to be able to enter.

Még a szultánnak is fejet kell hajtania Allah előtt, de az építész félt attól, hogy ezt elmondja neki/hogy erre figyelmeztesse, ezért egy trükköt alkalmazott, láncokat rakott a bejárat fölé, így amikor a szultán lóháton megérkezett a mecsethez, fejet kellett hajtania, hogy beléphessen alatta.
istanbul_014.jpg
It was built by Sultan Ahmed I in the 17th century and its name is ‘Sultan Ahmed Mosque’ but it is commonly known as ‘Blue Mosque’. Why blue? Outside it is not blue… But inside there are more than 20 thousands blue Iznik tiles decorating the mosque. It is really beautiful. Ahmed szultán építette a 17. században, és innen a neve “Ahmed Szultán Mecset”, de Kék mecsetnek nevezik. Miért kék? Kívülről nem kék … Ám belül több mint 20 ezer kék Iznik csempe díszíti. Csodálatos látvány.
Istanbul_041

Istanbul_042

Istanbul_033
It is free of charge, you receive a dress to cover your arms, legs and also your head.

After the lunch we had either free time or facultative program to the Hagia Sophia or a ship excursion on the Bosphorus. I went to the Hagia Sophia (I didn’t see it last time).

Belépés ingyenes, ruhát kapnak a nők a bejáratnál, hogy befedje a karjukat, lábukat és fejüket is.
Az ebéd után szabadidő volt vagy fakultatív program keretei közt meg lehetett látogatni a Hagia Sophia-t, vagy egy boszporuszi hajókiránduláson lehetett részt venni. Én a Hagia Sophia-t választottam.

Hagia Sophia (Aya Sofya)


Istanbul_085

It is the most famous and most important monument in Istanbul, a World Heritage sight. It was built as a Byzantine church on ancient ruins by the emperor Justinian in the 6th century, converted into a Mosque in the 15th century and it is a museum since 1935.
There are brilliant Christian mosaics depicting saints, beautiful chandeliers inside. The material came from every corner of the Empire from pagan churches. The building represents ‘Perfections comes from inside‘ with its simple outer surface opposing its richly decorated inner part.

Ez a leghíresebb és legfontosabb műemlék Isztambulban, a világörökség listán szerepel. Justinianus császár építtetett itt egy bizánci templomot a 6. században, a 15. században mecsetté alakították, 1935 óta múzeum.
Lenyűgöző keresztény szenteket ábrázoló mozaikok, gyönyörű csillárok vannak belül. Az építőanyag a birodalom minden sarkából pogány templomokból jött. „A tökéletesség belülről fakad”-ot hírdeti az épület, az egyszerű külseje szemben áll a gazdagon díszített belső részével.
Istanbul_094

Istanbul_103b
Nobody knows how the Hagia Sophia was built, it is a mystery. If they removed the roof of it, the whole building would collapse.
The weeping column is also interesting, the water comes from the Basilica Cistern beneath the church. If you touch it your wishes will come true.
You can go to the gallery (accessible with wheelchair by elevator) but not on stairs rather on a steep surface, it is slippery.

Senki sem tudja, hogyan épült a Hagia Sophia, egy rejtély. Ha eltávolítják a tetőt, az egész épület összeomlik.
Fel lehet menni a galériára (kerekesszékkel lifttel), ám nem lépcsők vannak hanem meredek feljáró, csúszik…
Istanbul_106_FotorFrom above you have a nice view over the whole church. Pity there are construction works, the half of the church was covered. Felülről rálátás nyílik az egész templomra. Kár, hogy renoválják, a templom fele be van fedve.
Istanbul_107
Entrance fee: 40 TRY Belépő díj: 40 TRY

Topkapi Palace / Topkapi palota

Istanbul_139
In these buildings totally isolated from everyone lived and reigned the Sultans of the Ottoman Empire 15th-19th century when it was the court of the Ottoman empire. The Topkapi is a city within a city.

There are four Courts: After the entrance comes the First Court – this was the only place open for the public. In the Second Court were the coronation ceremonies and official receptions, it has a nice park-like setting. The third court is the heart of the Palace, here is among others the Harem. In the forth court you can find the private garden of the Sultan.

Ezekben az épületekben teljesen elszigetelten éltek és uralkodtak az oszmán birodalom szultánjai 15-19. században, a Topkapi palota egy város a városban. Négy udvar van: a bejárat után az Első Udvar – ez volt nyitva az alatvalók számára. A második udvarban a koronázási ünnepségek és hivatalos fogadások voltak egy szép parkszerű környezetben. A harmadik udvar a palota szíve, itt van többek között a Hárem is. A negyedik udvarban a szultán kertje található.

Istanbul_142

Istanbul_144

Istanbul_145
I concentrated on the HAREM, that is the most important highlight. It is where the sultan’s concubines and children spent their days.
The word ‘harem’ means ‘forbidden’, the Harem life was governed by traditions and rules. (I would have suffered there, no freedom at all)

Én a HÁREMET akartam megnézni, azért jöttem, ez a legfontosabb része a Topkapinak. Ez az a hely, ahol a szultán ágyasai és a gyermekei töltötték napjaikat. A hárem szó jelentése “tiltott”, a Hárem életét hagyományok és szabályok szabályozták.

Istanbul_167_Fotor

Istanbul_178

Istanbul_180

Istanbul_176
There is a separate entrance fee, 25 TRY and I can say it is worth it. I have never seen such richly decorated rooms, they are marvellous.
Hundreds of beautiful women lived here and nobody was allowed to enter it only the Sultan and the Eunuchs, who were protecting the women.

Külön belépődíj van, 25 TYR, véleményem szerint megéri. Soha nem láttam ilyen gazdagon díszített termeket, csodálatosak.
Több száz gyönyörű nő élt itt és senki nem léphetett be csak a szultán és az eunuchok, akik a nőket védték.

Istanbul_163_Fotor

Istanbul_186_Fotor

Istanbul_190_Fotor

Istanbul_187There can be found 300 rooms, hamams, mosques, small hospital. The Harem complex has six floors, but only one of these can be visited.
Entrance fee: 40 TRY, Harem 25 TRY

300 szoba, hamam, mecset, kis kórház található itt. A Hárem komplexum hat emeletes, de ezek közül csak egyet lehet megtekinteni.
Belépődíj: 40 TRY, Hárem 25 TRY

Basilica Cistern (Yerebatan Sarnici) /  Elsüllyedt Palota 

Istanbul_122

Istanbul_126
There are many underground cisterns from the ancient times/ middle ages under the city, but this is the largest surviving Byzantine cistern in Istanbul.
This huge underground hall, supported by 336 columns is more than 1500 years old. It was able to store up to 80,000 m3 water delivered via aqueducts and designed to service the Palace and surrounding buildings with water. It was closed after that rediscovered in the 16th century but unfortunately the Underground Palace was still abandoned and it became a dumping ground for rubbish and even for corps. The cistern was cleaned and renovated in the 1980s and opened as a museum.
I wanted to see it very much and I wasn’t disappointed (in the Hagia Sophia I was, I expected something more grandiose)
It has a mystical atmosphere with the many small lights. I especially liked the Medusa Columns, they are at the back of the Cistern, 2 columns with bases of Medusa head carvings, one on its side and one upside down. Legend says they were positioned like this to neutralise the killer gaze of the Mythological monsters (If you look into the eyes of the Medusa you will become stone).

A város alatt számos az ókorból / középkorból származó földalatti ciszterna van, de ez a legnagyobb bizánci korból megmaradt ciszterna Isztambulban.
Ez a hatalmas földalatti csarnok, ahol 336 oszlop található, több mint 1500 éves. Akár 80.000 m3 vizet is lehetett itt tárolni, amelyet vízvezetékeken vezettek ide, a palotát és a környező épületeket látta el vízzel. Bezárása után a 16. században újra felfedezték, de sajnos nem nyerte vissza korábbi fontos szerepét. Szemétlerakóhely lett, ahova mindent még holttesteket is dobtak. A ciszternát az 1980-as években megtisztították és felújították, majd múzeum lett. Ezt az épületet nagyon szerettem volna látni és nem csalódtam benne (a Hagia Sophia-ban igen, többet vártam)
Lent misztikus hangulat uralkodik a sok kis lámpával. Különösen kedveltem a Medúza oszlopokat, a Ciszterna hátsó részén találhatóak, 2 oszlop amik egy-egy Medúza fejben végződnek, az egyik az oldalán, a másik fejjel lefelé. A legenda szerint azért ebben az elhelyezésben, hogy így semlegesítsék a mitológiai szörnyek gyilkos tekintetét (Ha valaki a Medúza szemébe néz, kővé válik).

Istanbul_126b
Entrance ticket: 20 TRY Belépőjegy: 20 TRY

So that is all I saw during my second visit in the city. Hope you can use some information you reads here if you plan to visit Istanbul.
From Bulgaria the excursion is very tiring, we arrived home on the next day at 3.30 a.m. So more than 24 hours travelling on bus/ sightseeing/ not sleeping in normal bed…. But once you can survive it…

Tehát ennyit láttam a második látogatásom során a városban. Remélem, segítségükre lesznek az információk, ha Isztambulba terveznek menni.
Bulgáriából a kirándulás nagyon fárasztó volt, a következő napon hajnali 3.30-kor érkeztünk haza, több mint 24 óra busszal / városnézéssel / nem normál ágyban alvással… De egyszer túl lehet élni ezt is…

Vicky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.