PÉCS in Hungary: Turkish Mosques, Early Christian cemetery, Baroque Palaces… / Pécs: Török dzsámik, korai keresztény temető, barokk paloták…

I have been an official Tour Guide  in Hungary since 2006 and I haven’t been to Pécs yet. I don’t live in Hungary anymore and when I come to Budapest I usually stay there. Now it is spring, the weather is amazingly nice so I decided to discover the country during my holiday until I start to work in Bulgaria in June.
2006 óta vagyok idegenvezető Magyarországon, de még nem voltam Pécsett. Nem élek Magyarországon és amikor Budapestre jövök, általában a fővárosban is maradok. Most mivel tavasz van és az idő szép, úgy döntöttem, hogy felfedezem az országot a szabadságom alatt, amíg el nem kezdek dolgozni Bulgáriában júniusban.

Why to go to Pécs?

Zsolnay ceramics, 400-year-old Turkish architecture, UNESCO World Heritage Site, 2000-year-old Roman ruins, the largest Early Christian Necropolis outside Italy, 2010 European Capital of Culture, University Town

Miért menjünk Pécsre?

Zsolnay kerámia, 400 éves török ​​építészet, UNESCO Világörökség, 2000 éves római romok, legnagyobb korai keresztény temető Olaszországon kívül, 2010 Európa Kulturális Fővárosa, Egyetemi város.aa2

aa3

aa1

How to get to Pécs from Budapest?

Pécs is in Transdanubia, South of Budapest in Hungary. You can go there from Budapest by train (ELVIRA – MÁV – about direct 9 trains per day, 3 hours), by bus (Volánbusz – about 9 busses per day, 5,5 hours) and of course by car (~208 km, 2 hours).

I went by train, all trains leave from the Southern Railway Station (Déli Pályaudvar). I was in Pécs by 9.00 a.m. so I could start discovering the city early.

Hogyan juthatunk el Pécsre Budapestről?

Pécs a Dunántúlon helyezkedik el, Budapesttől délre. El lehet jutni vonattal (ELVIRA – MÁV – naponta 9 közvetlen járat, 3 óra), busszal (Volánbusz – naponta 9 busz, 5,5 óra) és természetesen autóval (~ 208 km, 2 óra).

MI vonattal mentünk, minden vonat a Déli Pályaudvarról indul, 9.00-kor már Pécsett voltam, hogy korán felfedezhessük a várost.

What to see in Pécs?

First I visited the Synagogue. It is a relatively small one, inside it is not as beautiful as the Synagogue in Budapest (of course not, the one in Budapest is the second biggest in the World). There is an entrance fee, you can see the Synagogue inside then go up to see a small exhibition of the Life of the Jewish community in Pecs, including the holocaust too. The exhibiton is very well designed, you can see that they worked a lot on it.

Mit nézzünk meg Pécsett?

Először meglátogattuk a Zsinagógát. Viszonylag kicsi, belül nem olyan gyönyörű, mint a budapesti Zsinagóga (persze hogy nem, a budapesti a második legnagyobb a világon). Van belépő, meg lehet nézni belülről, majd fel lehet menni a karzatra, fent egy kiallítás található a pécsi zsidó közösség életéről, beleértve a holokausztot is. A kiállítás nagyon jól megszerkesztett, látszik, hogy sokat dolgoztak rajta.

 

The Szechenyi Square is the main Square, where the most important sights can be found: the Zsolnay Fountain, the Holy Trinity Statue, the Mosque of Pasha Qasim, the City Hall, the County Hall, the Nádor Hotel and the Statue of Janos Hunyadi.
Széchenyi tér a fő tér, ahol a legfontosabb látnivalók találhatók: a Zsolnay-kút, a Szentháromság szobor, Gázi Kászim pasa dzsámija, a Városháza, a Megyeháza, a Nádor Hotel, a Virág cukrászda és a Hunyadi János szobor.

 

The Zsolnay Fountain is amazing, it is one of the symbols of Pecs, the Zsolnay porcelains are World famous, it is a Hungaricum (like Herendi, Paprika…etc). This Secession style fountain was built in 1930. The ox heads are made of pyrogranite and the decorations are yellowish-green eosin.
Zsolnay-kút csodálatos, Pécs egyik szimbóluma, a Zsolnay porcelánok világhírűek, Hungarikumok (mint a Herendi porcelán, Paprika … stb.). Ez a szecessziós stílusú szökőkút 1930-ban épült. Az ökörfejek pirogránitból készültek és a díszítés sárgás-zöld eozin.
Pécs_026

Pécs_025b

Pécs_024

If you are interested in Applied Arts, there is the Zsolnay Cultural Quarter not far from the center. The Zsolnay factory was established in Pécsin the 19th century by Miklós Zsolnay. You can go there on foot / by small trains. http://www.zsolnaynegyed.hu/ I didn’t visit it but I heard it is beautiful, you can find there a lot of Museums, Galleries, Concert Hall.

There are many mosques, tombs from the Turkish Era, the most famous is the Mosque of Pesha Quasim. The largest building from the time of the Turkish occupation in Hungary. The Turkish Occupation took 150 years from 1541, from the fall of Buda Castle.
In Budapest you can find a lot of Turkish Baths/ Mosques too like the Rudas Bath.

Ha valaki érdeklődik az Iparművészet iránt, a Zsolnay kulturális negyed nem messze van a központtól. A Zsolnay gyárat Zsolnay Miklós alapította Pécsett a 19. században. Lehet gyalog vagy kisvonattal is oda menni, mi nem néztük meg, de olvastam róla, hogy fantasztikus, sok múzeum, galéria, koncertterem található a negyedben.

A török ​​korszakból számos mecset, síremlék maradt meg, a leghíresebb a Gázi Kászim pasa dzsámija. A legnagyobb török építmény Magyarországon ebből az időböl. A törökök ​​ 150 évig voltak Magyarországon 1541-től, a budai vár elfoglalásától kezdve.
Például Budapesten is sok török ​​fürdőt / mecsetet lehet találni, mint a Rudas fürdő.
Pécs_041c

It is a combination of the Turkish islam and Christian religion, outside and inside too, but it functions as a Catholic Church now.
Ez a dzsámi a török ​​iszlám és keresztény vallás kombinációja, kívül és belül is, most katolikus templomként működik.
Pécs_045_Fotor

FotorCreated

Along the Jannus Pannonius Street you find houndreds of padlocks, what lovers put here.

Jannus Pannonius utcában található a több száz lakat, amit szerelmesek tettek ide.
Collage_Fotordsikfusi

Passing by the Csontvary Museum (he was a famous painter) you will find near the MOST IMPORTANT SIGHT of Pecs, the 1600-year-old Early Christian Necropolis.

A Csontvári Múzeum (híres festőművész volt) mellett elhaladva jutunk el Pécs legfontosabb látnivalójához, a 1600 éves korai keresztény sírkamrákhoz.

Pécs was inhabited during the Roman times, the Romans called it SOPHIANAE. There are burial chambers from this time, part of them are decorated with pictures of biblical scenes and Early Christian symbols. It is a World Heritage site since 2000.

There is the Cella Septichora which is the more famous and there is the Mausoleum, which – I read – is a hidden treasure. I visited the Cella Septichora, the paintings are really great, just to know you have to climb a lot of stairs. Part of it is accessible with wheelchair but not the Whole (as far as I saw it). http://www.pecsorokseg.hu/index.php?nyelv=english

Pécs már a római időkben is lakott volt, a rómaiak SOPHIANAE-nak hívták. Temetkezési kamarák találhatóak ebből az időböl itt, ezek egy részét bibliai jelenetekkel és korai keresztény szimbólumokkal díszítették. 2000 óta a világörökség része.Itt található a Cella Septichora, amely a legismertebb és van egy mauzóleum is, amely – olvastam – egy „rejtett kincs”.
Én a Cella Septichora-t látogattuk meg, a festmények valóban nagyszerűek, csak hogy tudja mindenki, sok lépcsőt kell fel-/lemászni. Egy része elérhető kerekesszékkel is, de nem az egész (amennyire én láttam).
Collage_Fotorddd

Going further you reach at the end of the street the Cathedral, which was built in the 19th century on ruins from the Middle Ages. Really imposing and the Square is full of beautiful buildings too.
Tovább haladva az utca végén található a 19. században középkori romokra épült székesegyház. Rendkívül impozáns és a tér is tele van gyönyörű épületekkel.
Pécs_125b

Pécs_128

There is an interesting statue, the Statue of the composer Ferenc Liszt looking at the Cathedral from a balcony.
Van egy érdekes szobor, Liszt Ferenc zeneszerző szobra, amely egy erkélyről néz a székesegyházra.
Pécs_124

The last thing I saw was the Jakovali Hassan Mosque, another Turkish monument. This is the only one that remained intact in Hungary together with its minaret.
Az utolsó dolog, amit megnéztünk a Jakováli Hasszán pasa dzsámijavolt, egy másik török ​​emlék. Magyarországon ez az egyetlen törökkori imaház, amely minaretjével együtt megmaradt.
Collage_Fotordjf

The Ferencesek Street, the Apaca Street, the Jannus Pannonius Street and the Kaptalan Street are full of nicely renovated buildings. If you have time, take a walk there too.
A Ferencesek utcája, az Apáca utca, a Jannus Pannonius utca és a Kaptalan utca tele van szépen felújított épületekkel. Ha van időtök ajánlatos sétálgatni itt.
Pécs_116

Collage_Fotorjdhf

Pécs_115

Very short History of Pécs

Inhabited since Stone Age; 400 years long Roman territory – Sophianae (2. century BC); Christianity from 4. Century; city destroyed; 1009. Saint Stephan founded the Diocese of Pécs; 1367. first University, King Matthias – 15. century – Renaissance flourish; 16. century Turks – mosques, baths, gardens; end of 17. century Turks leave the city, destruction, 80% of the inhabitants killed, German settlers; 19. century coal mine, theatre, Zsolnay, train connection with Budapest; from the 20. century – important educational ~ (high schools, universities), & cultural center (festivals, museums).

What I didn’t visit but if you have time you can: Amit mi nem néztünk meg, de ha van időtök megtehetitek:

Where to get information about Pécs before your visit? Weboldalak, amiket nagyon hasznosnak találtam:

  • Pécs Tourism Webpage – official website of the City, sights, programs, restaurants…. Pécsi Turisztikai Weboldal – a város hivatalos honlapja, nevezetességei, programjai, éttermei …
  • Pécs Útisúgó – only in Hungarian csak magyaru
  • Tripadvisor – Things to do, Resturants, Hotels…etc Mit csinaljunk, éttermek, hotelek …
  • Wikipedia Pécs – History of Pécs, I will not copy paste… Wikipedia Pécs – Pécs történelme

Pécs rendkívül rövid történelme

Lakott a kőkorszak óta; 400 évig római terület – Sophianae (ie 2. század); Kereszténység a 4. századtól; Város elpusztul; 1009. Szent István megalapította a pécsi egyházmegyét; 1367. első egyetem, Mátyás király – 15. század – reneszánsz virágkor; 16. század törökök – mecsetek, fürdők, kertek; 17. század vége a törökök elhagyják a várost, pusztulás, lakosság kb 80% -a meghal, német telepesek; 19. század szénbánya, kőszínház, Zsolnay, vasútvonal fővárossal; 20. századtól – fontos oktatási ~ (középiskolák, egyetemek), és kulturális központ (fesztiválok, múzeumok).

IMG_20170524_0001
The map is used from the Book Magyarország by Panoráma

I really enjoyed this visit, I wish I went there even earlier to see the beauty of Pécs.

I hope you enjoy my pictures and you could find some useful information here about Pécs.
Nagyon élveztük ezt a városlátogatást, bárcsak már korábban megtettem volna.
Remélem, hogy mindenkinek tetszenek a képeim és hasznos információkat lehet itt Pécsről találni!

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Collage_Fotor
Let’s not forget to eat some (partly) Hungarian dishes – e.g. Mákos Guba (bread pudding with poppy seeds) and Csülök (leg of pork)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.