The Pyramids of Giza and the Legend of the Sphinx / A Gízai Piramisok és a Szfinx legendája

When I visited the Pyramids in Giza some years ago, while working the whole winter in Egypt, one of my dreams came true. It is majestic, phenomenal, colossal in every sense. Standing there I expected to feel the thousands-year-old history and to see and understand the ancient civilisations and culture. That didn’t happen because the constant nagging, wanting to sell a postcard or some 5ç souvenir for 10$ rather destroyed the atmosphere. If it doesn’t disturb you (who wouldn’t be disturbed by such an annoyance) or you can switch off your mind, you won’t have a bitter feeling after this. I honestly had at that time, but now looking back by looking at my pictures I don’t feel it. I just feel lucky I could see it too.
Amikor néhány évvel ezelőtt meglátogattam a piramisokat Gizában, miközben egész télen Egyiptomban dolgoztam, az egyik álmom vált valóra. Fenséges, fenomenális, óriási minden értelemben. Azt gondoltam ott állva érezni fogom a több ezer éves történelmet, megismerem és megértem az ókori kultúrát. Ez nem történt igy, mert az állandó nyaggatás, hogy képeslapot vagy valami 5 c ajándékot 10 $-ért vegyek, inkább tönkre tette a légkört. Ha ez nem zavarja Önt (kit nem zavarna), akkor nem lesz keserű érzése utána. Őszintén szólva akkoriban nekem volt, de most visszaemlékezve és a képeimet nézve, nem érzem ezt. Szerencsésnek érzem magam, hogy láttam.
IMG_1095

IMG_1113

IMG_1101

From Hurghada it started very early, if I remember good at midnight and then by bus about 450 km, which means 5-6 hours to get there. The journey meant sleeping on the bus, maybe we saw the sunrise from the bus.

The Egyptian Museum in Cairo is one of the best Museums in the World in my opinion! Thousands of artefacts, mummies displayed in glass boxes (was my favourite part), the famous gold mask of Tutanhamon etc… Pity it wasn’t allowed to take the camera inside.

Hurghada-ból nagyon korán kezdődött a kirándulás, ha jól emlékszem éjfélkor, majd körülbelül 450 km, ami 5-6 órát jelent busszal ahhoz, hogy odaérjen az ember. Az utazás alatt mindenki aludt a buszon, talán láttuk a napfelkeltét, nem emlékszem.

Először az Egyiptomi Múzeumot néztük meg, Kairóban, ami az egyik legjobb múzeum a világon, véleményem szerint! Több ezer műtárgy, múmia látható üveg dobozokban (ez volt a kedvencem), a híres Tutanhamon arany maszk stb … Kár, hogy nem volt szabad bevinni a kamerát.

IMG_1111

And then we visited the Pyramids and the Sphinx. You can walk there, you can be taken to certain points by bus/jeep, you can ride a camel/donkey there. Since the visiting of the sight doesn’t require to be described in detail I rather found some interesting information about Pyramids and the Sphinx 🙂
Aztán a piramisok és a szfinx következett. Lehet busszal /jeep-el megnézni a látnivalokat vagy gyalog, lehet tevén/szamáron lovagolni. Mivel a látvanyosságok megtekintése nem igényel semmilyen részletes leírást, inkább néhány érdekes infokat osztok meg, amit a piramisokrol és a szfinxről találtam.

IMG_1100

IMG_1115

IMG_1099

IMG_1104
The Pyramids of Giza consist of the Great Pyramid of Giza (Pyramid of Cheops or Khufu) and the smaller Pyramid of Khafre and the Pyramid of Menkaure. The Pyramids of Giza are the oldest and only remaining of the Seven Wonders of the Ancient World. This list also once included the Lighthouse of Alexandria, Colossus of Rhodes and Statue of Zeus at Olympia, the Temple of Artemis in Turkey.

 • The three pyramids of Giza are the most famous in Egypt, but more than 130 other pyramids have been discovered in the area of Ancient Egypt.
 • All pyramids in Egypt are situated on the west bank of the River Nile because that is where the sun sets every evening, symbolizing the kingdom of the dead.
 • Over 100,000 people were involved in the construction of the Pyramids of Giza and they may not have been slaves as once thought but rather paid workers.
 • The Great Pyramid was built in around 2560 BC, so it is more than 4500 years old.
 • It is generally believed to be constructed as a tomb for Khufu, who was the second Pharaoh from the Fourth Dynasty.
 • It is thought to be constructed in 20 years of over 2 million stone blocks weighing 2-50 tons, though it remains a mystery how they were transported. The stones are believed to be transported to the site from Aswan, which is 800 km away.
 • Based on how big the pyramid is, how many stones it was built of and how long it took to build it, building it would mean installing ca. 800 tonnes of stone every day. More than 12 of the blocks into place each hour, day and night.
 • It was the largest building of the world for 3,800 years, it is more than 140 meters.
 • It was once covered in a white casing, which was so polished that it would reflect the sun’s rays. The Ancient Egyptians called it the ‘Glorious Light’.
 • It is a true masterpiece, it was built with such precision that our current technology cannot replicate it.

A Gizai piramisok 3 piramist jelent: a Nagy piramis (Cheops vagy Khufu piramis) és a kisebb Khafre piramis és a Menkaure piramis. Giza piramisai a legrégebbi és egyetlen maradványa az Ókori hét csodának. Ez a lista tartalmazta az Alexandriai Világítótornyot, a Rodoszi Kolosszust, a Zeus szobrot az Olimpián, az Artemisz templomot Törökországban.

 • Gizai három piramis a leghíresebb Egyiptomban, de több mint 130 más piramis található az ókori Egyiptom területén.
 • Egyiptomban minden piramis a Nílus nyugati partján fekszik, mert minden este a nap ott nyugszik le, nyugat a halottak királyságát jelképezi.
 • Több mint 100 ezer ember vett részt Giza piramisainak építésében és nem voltak rabszolgák, mint korábban gondolták, hanem fizetett dolgozók.
 • A Nagy Piramist körülbelül i.e. 2560 körül építették, így több mint 4500 éves.
 • A Nagy Piramis Khufu sírjaként épült, aki a második dinasztia második fáraója volt.
 • Tudósok szerint 20 év alatt épitették több mint 2 millió kőtömbből, amelyek 2-50 tonna súlyúak voltak. Továbbra is rejtély , miként szállították a köveket a 800 km-re fekvő Aszuánból.
 • A piramis építésénél naponta körülbelül 800 tonna követ tettek a helyére. Ez több mint 12 tömb minden órában, éjjel és nappal.
 • Ez volt a világ legnagyobb épülete 3800 évig, több mint 140 méter.
 • Régen fehér burkolattal borították be, amelyet lecsiszoltak, hogy tükrözze a napsugarakat. Az ókori egyiptomiak “Égi fénynek ” -nek hívták.
 • Ez egy igazi remekmű, olyan pontossággal épült, hogy a jelenlegi technológiánk nem képes, hogy reprodukálja.

IMG_1112

IMG_1116IMG_1114
Pyramids have been built by civilisations in many parts of the world. Some interesting facts I have found about Pyramids on ‘World Pyramids’ website. Nobody knows how many Pyramids can be in the World, many are still undiscovered. What the scientists know:

 • The world famous pyramid location is Egypt with around 120 pyramids
 • The main land of pyramids is Latin America: There are about 230-250 pyramids in the Yucatan. In Guatemala the El Mirador ancient Mayan city has more than 30 pyramids and the tallest is the La Danta pyramid, 172 meters, it is with 26 meters taller than the Great pyramid in Egypt! The total number of the pyramids in Guatemala is around 300-400. Together with Mexico, Belize, Honduras and El Salvador there are around 1000 pyramids there!
 • There are pyramidal mounds in North America e.g. the Monks Mound in St. Luis, Illinois
 • In South America there are pyramids in Peru
 • In Europe there are pyramids in Greece, Spain, France, Sicily, Tenerife, England and Russia.
 • In Asia there are more than 200 pyramids in China.
 • In Southeast Asia close to 20 pyramids in Cambodia and Indonesia were discovered so far.
 • There are Pyramids in the oceans too: The researchers found 3 underwater pyramids and some destroyed pyramids close to the Cuban seashore.

Piramisokat a világ több részén építettek civilizációk . Néhány érdekes tény, amit a piramisokról találtam a “Világ piramisok” honlapján.

Senki sem tudja, hány piramis lehet a világon, sokat még mindig nem fedeztek fel. Amit a tudósok tudnak:

 • A világhírű piramisok helye Egyiptom, mintegy 120 piramis található ott
 • A piramisok fő területe Latin-Amerika: kb 230-250 piramis van a Yucatan félszigeten. Guatemalában az El Mirador ősi maja városban több mint 30 piramis és itt van a a legmagasabb a La Danta piramis, 172 méter, 26 méterrel magasabb, mint a nagy piramis Egyiptomban! A guatemalai piramisok száma 300-400 körül van. Mexikóval, Belize-vel, Hondurasszal és Salvador-al együtt kb 1000 piramis van!
 • Piramis-halmok vannak Észak-Amerikában, pl. Monks Mound St. Luis-ban, Illinois-ban
 • Dél-Amerikában piramisok vannak Peruban
 • Európában vannak piramisok Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Szicíliában, Tenerife-én, Angliá-ban.
 • Ázsiában több, mint 200 piramis van Kínában. Délkelet-Ázsiában 20 piramist fedeztek fel eddig Kambodzsában és Indonéziában
 • Piramisok vannak az Óceánokban is: A kutatók 3 víz alatti piramist és néhány elpusztult piramist találtak a kubai tengerpart közelében.

IMG_1096

IMG_1102

The Statue of the Sphinx can be found in front of the three Pyramids, it is the oldest known sculpture of the World. Archaeologists think that the Sphinx was plastered and then painted in a deep red colour. It is believed that the statue was a place of pilgrimage.
A Szfinx szobra a három piramis előtt található, ez a világ legrégebbi ismert szobra. A régészek úgy vélik, hogy a szfinxet bevakolták, majd mélyvörös színűre festették. A szobor zarándokhely volt.
IMG_1093

IMG_1094

The Legend of the Sphinx
There is a legend according to the Greek literature: A monster called the Sphinx (a creature with ahuman head and a lion body) was killing travellers on the road to Thebes, Greece who could not answer her riddle:  “What creature walks on four legs in the morning, two legs at noon, and three in the evening?”  Finally Oedipus could solved the riddle:  “Man.”  who crawls on all fours as a baby, then walks on two feet as an adult, and then uses a walking stick in old age.
There was a second riddle of the Sphinx, it is not that known, I didn’t know it myself either: “There are two sisters: one gives birth to the other and she, in turn, gives birth to the first. Who are the two sisters?” The answer is “day and night”.
After Oedipus solved the riddle, the Sphinx was so upset that it jumped from a wall. However it didn’t work out so well for Oedipus, they made him king in honor of killing the monster, he ended up sleeping with his mother the Queen (he’d killed his father unknowingly earlier)…

So that is what I found out about these monuments in Giza, interesting, or?

Anyway at the end of the tour of course we were taken back to Hurghada, tired like hell. I do have good memories about this excursion now…

A szfinx legendája
A görög szakirodalom szerint van egy legenda: egy söorny, a Szfinx, akinek emberi feje és oroszlán teste volt, meggyilkolta azokat az utazókat Thébába menet, akik nem tudták megválaszolni a találos kérdését: “Melyik teremtmény jár négy lábon reggel, két lábon délben, hármon este?”

Végül Ödipusz meg tudta oldani a rejtvényt: “Az Ember”, csecsemőként 4 lábon jár mert kúszik-mászik, felnőttként két lábon sétál, majd öregkorában botra támaszkodva 3 lábon jár. A szfinxnek egy másik találos kérdése is van (alig ismert, én sem ismertem : “Két nővér van: az első életet ad a másodiknak, a második pedig cserébe életet ad az elsőnek. Ki ez a két nővér? ” A válasz az éjjel és a nappal. Miután Ödipusz megoldotta a rejtvényt, a Szfinx annyira elszomorodott, hogy levetette magát Théba falárol. Ödipusz számára sem sült olyan jól a dolog, a város királyává tették, miután megölte a szörnyet, végül az anyjával, a királynővel hált együtt (tudta nélkül korábban megölte a saját apját).

Ezek az információk, amiket találtam ezekről a műemlékekről Gizában. Érdekes ugye?

A nap végén természetesen visszatértünk Hurghadába, hullafáradtan. Jó emlékeim vannak a kirándulásról …

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.